1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 2. Zgodnie z niniejszym Rozporządzeniem informujemy, iż Administratorem danych osobowych klientów sklepu jest STICKERWALL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością    ul. Franciszkańska, nr 3, lok. 35, 00-233, Warszawa, NIP 5252907908, REGON 522041986.
 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się wysyłając email na adres order.stickerwall@gmail.com  lub list na adres ul. Franciszkańska, nr 3, lok. 35, 00-233, Warszawa.
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w zakresie podanym podczas rejestracji konta w sklepie tj. imię i nazwisko, adres email, adres do doręczeń (ulica, numer domu/mieszkania, miasto, kod pocztowy) w celu prowadzenia sklepu, realizacji umów o świadczenie usług lub umów sprzedaży, obsługi reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dochodzenia możliwych roszczeń wobec Klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, oraz w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie i w celach wskazanych w treści zgód.
 5. Dane osobowe klientów mogą być udostępnione:
 • firmom kurierskim w celu dostarczenia zamawianego przez Klienta produktu.
 • innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Sprzedawcę, w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z Sprzedawcę w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Sprzedawcą i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 • Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe Klientów będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy lub wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Dane dla celów marketingowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 • W przypadku wyrażenia zgody Klienci mają prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem korzystania ze sklepu oraz zawarcia umowy o świadczenie usług i umowy sprzedaży.
 • Administrator informuje, iż nie będzie wykorzystywał danych osobowych Klientów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Klientów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływa.
You have successfully subscribed!
This email has been registered